Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Viimati muudetud: 25.01.2023

Sissejuhatus

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtted (edaspidi privaatsuspoliitika) on heaks kiitnud Multicharge OÜ (äriregistri kood 14627725) (edaspidi VOOL).


VOOL austab sinu privaatsust ning täidab sinu isikuandmete kaitse huvides kõiki asjakohaseid seaduseid ja määruseid. VOOL töötleb isikuandmeid vastavuses asjakohaste seadustega, k.a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Küsimustes, mida privaatsuspoliitikas ei puudutata, juhindub VOOL vastavast seadusest.


Privaatsuspoliitikaga soovime selgitada, milliseid andmeid kogume, kui külastad veebilehte www.vool.com, ostad midagi meie netipoest või kasutad elektriauto laadija juhtimiseks meie rakendust.


Kui privaatsuspoliitikas pole öeldud teisiti, kasutame mõisteid nagu isikuandmed, andmesubjekt, andmetöötlus, vastutav töötleja ja volitatud töötleja andmekaitsemääruse (2016/679/EU) artiklis 4 defineeritud tähenduses.


Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete töötlemine põhineb kas lepinguliste kohustuste täitmisel või õigustatud huvil. Meie kogutavaid isikuandmeid kasutatakse rangelt privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärgil. Tagame, et mistahes töödeldud isikuandmeid ei kasutataks seejärel eesmärgil, mis ei ole kooskõlas selliste isikuandmete kogumise esialgse eesmärgiga, välja arvatud juhul, kui klient on sellisele kasutusele nõusoleku andnud.


Kogume isikuandmeid allpool toodud eesmärkidel.


Kasutajakonto ja rakendus

Kui lood kasutajakonto ja kasutad elektriauto laadija juhtimiseks meie rakendust, kogume ja salvestame andmeid, mille sa meile avaldad. Nende andmete hulka kuuluvad:

 • nimi
 • meiliaadress
 • mobiiltelefoni number (valikuline)
 • asukoha andmed ja keel
 • laadimisajalugu


Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et kasutajad saaksid kasutajakontot luues ja profiilile sisse logides oma isikut tuvastada. Kui tarvis, kasutame neid andmeid klienditoe teenuste jaoks.


Töötleme laadimisajaloo andmeid selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi kliendi ees. See kindlustab, et saad auto laadimisel kasutada laadijaid ja paigaldisi, mis nõuavad sisemisi heakskiite, juhtida paigaldisi ja laadimisjaamu, vaadata paigaldise laadimisajalugu, vaadata enda laadimisajalugu, ja rakendusse (äppi) sisse logida.


Ostud

Kui ostad VOOLult toote või teenuse, salvestame järgmised andmed:

 • nimi
 • arveldusaadress
 • makseinfo
 • mobiiltelefoni number (valikuline)
 • meiliaadress
 • ostuajalugu
 • toote tüüp ja seerianumber
 • tarne- ja paigaldusaadress


Kui ostad VOOLult toote või teenuse, peame töötlema sinu isikuandmeid selleks, et võtta tellimus töösse, tehing lõpule viia, väljastada arve ning kui nõnda on kokku lepitud, siis ka toode kohale tuua ja paigaldada. Säilitame sinu ostuajalugu selleks, et tõestada sinu garantiiõigusi.


Klienditoe päringud

Kui võtad ühendust meie klienditoega, võime salvestada järgmiseid isikuandmeid:

 • kliendi nimi
 • telefoninumber
 • aadress
 • meiliaadress
 • asukoht
 • diagnostika ja arvestinäidud


VOOL võib kasutada isikuandmeid selleks, et pakkuda personaliseeritud kliendituge ja paremat klienditeenindust, kuna see annab meile täielikud kasutusandmeid, veateated jne.


Veebileht

Veebilehel kogume andmeid peamiselt küpsiste abil. Üldjuhul ei kogu küpsised isikustatud andmeid. Küpsiste kohta loe lähemalt altpoolt.


Veebilehel kogume andmeid statistika jaoks, külastuse efektiivsuse hindamiseks, veebilehe tegevuse kohta veebilehe käitajale aruannete koostamiseks, ning külastajakogemuse parandamiseks. Küpsistega kogume andmeid ainult siis, kui oled selleks nõusoleku andnud, välja arvatud juhul, kui küpsiseid on vaja kasutada veebilehe käitamiseks. Täpsemalt võime kogutud andmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • veebilehe töös hoidmiseks, haldamiseks, arendamiseks, isikustamiseks ja laiendamiseks;
 • statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või kampaaniaid, ning mõista ja analüüsida veebilehe külastajate käitumist;
 • ennetada pettusi ja kaitsta oma veebilehte;
 • parandada teenuste kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid veebilehitsemislahendusi;
 • töötada välja ja täiustada uusi tooteid, teenuseid ja funktsioone;
 • uurida trende ja hinnata oma reklaamikampaaniate tõhusust.


Sul on vaba valik, kas annad meile andmete töötlemiseks nõusoleku. Meie salvestame sinu isikuandmed nii kauaks, kui oled nõusoleku andnud. Sul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame sinu andmete töötlemise kohe, kui oma nõusoleku tagasi võtad.


Kolmandate osaliste teenused

VOOL avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. VOOL võib avaldada isikuandmeid volitatud isikutele ja vastutavatele töötlejatele, kes vajavad ligipääsu andmetele selleks, et meile teenuseid pakkuda (nt veebilehe haldus ja arendusteenused).


Üldiselt tagab VOOL, et andmeid töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil. Siiski võib VOOL kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. VOOL tagab sinu isikuandmete täieliku kaitse, võttes vajaduse korral seaduses nõutud kaitsemeetmeid.


Privaatsuspoliitika heakskiitmise hetkel kasutame järgmiseid teenusepakkujaid:

 1. Alltöövõtjad ja ettevõtted, kes toetavad meie äritegevuse kindlaid aspekte, nt IT, raamatupidamine ja juriidiline nõu;
 2. tarneteenuse pakkujad;
 3. paigaldus- ja hooldusteenuse pakkujad;
 4. garantiitööde pakkujad.


Kui tellid väliseid teenuseid, võime tarnijale avaldada sinu kontaktandmeid ja muid asjakohaseid andmeid, mida sinu kohta salvestanud oleme.


Kui oled andnud loa, et võime saata sulle elektroonilisi reklaame, kasutame ka neid väliseid teenusepakkujaid:

 • reklaamivõrgustikud nagu Google ja Facebook
 • agentuurid, nt turundus-, statistika- ja analüütikateenuste pakkujad


Võime neile teenusepakkujatele avaldada sinu kontaktandmeid ja muid asjakohaseid andmeid, mida sinu kohta säilitame. Kasutame selliseid teenusepakkujaid selleks, et saata sulle asjakohaseid reklaame, kampaaniaid, sisu ja soovitusi. Samuti kasutame neid analüütikaks, et oma teenuseid täiustada ja edasi arendada. Peale selle mõõdame oma edu selles vallas näiteks küsitlustega.


Avaliku sektori asutused jt

Erijuhtudel võime isikuandmeid avaldada asjakohastele avaliku sektori asutustele või teistele ametitele, kui seda nõuab seadus.

Küpsised

www.vool.com kasutab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse, kui ta veebilehte külastab. Küpsiseid kasutatakse selleks, et määrata kindlaks ja jätta meelde eelistused, piirkondlikud seaded, teenuse kasutamise valikud jms.


Kui soovid, võid küpsiste kasutamise oma veebilehitseja seadetes keelata, kuid sel juhul ei saa me võibolla sulle teenust pakkuda.


Küpsised jagunevad püsivateks ja ajutisteks küpsisteks. Püsivad küpsised jäävad sinu arvutisse või mobiili isegi siis, kui veebilehitseja või arvuti sulged. Ajutised küpsised aga kustutatakse kohe, kui veebilehitseja sulged.


Küpsised jagunevad ka eesmärgi järgi:

 • Vajalikud küpsised. Ajutised küpsised, mille eesmärk on lasta sul kasutada meie veebilehel pakutavaid teenuseid. Need küpsised aitavad kasutajaid tuvastada ja kaitsevad kasutajakontode pahatahtliku kasutuse eest. Ilma nende küpsisteta ei saa me sulle teenuseid pakkuda.
 • Teavitusküpsised. Need küpsised näitavad, kas kasutaja on veebilehel küpsised lubanud.
 • Funktsionaalsusküpsised. Need küpsised aitavad veebilehitsejal meelde jätta, milliseid valikuid sa veebilehte kasutades tegid: näiteks salvestavad need sisselogimisandmed või valitud keele. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda personaalsemat kogemust ja säästa sind vaevast eelistusi üha uuesti ja uuesti määrata.


Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Me ei töötle sinu isikuandmeid kauem kui vajalik. Igal üksikul juhul oleneb andmete säilitamise aeg meievahelise suhte olemusest, VOOLu õigustatud huvist ja seaduslikest nõuetest (andmete säilitamine, raamatupidamisaruannete säilitamine, seaduslike nõuete aegumine jne).


Teatud juhtudel võib olla vajalik teha isikuandmed anonüümseks, mitte neid kustutada. Kui teeme andmed anonüümseks, eemaldame salvestatavatelt andmekogumitelt kõik tunnused, mille abil saab või saaks isikut tuvastada.


Sinu õigused

Tahame tagada, et sul oleksid alati olemas kõik asjakohastest seadustest tulenevad andmesubjekti õigused. Muu hulgas on sul õigus:

 1. Võtta igal ajal tagasi nõusolek, mille andsid oma isikuandmete töötlemiseks. Kui võtad nõusoleku tagasi, ei mõjuta see mistahes töötlemist, mis toimus enne nõusoleku tagasivõtmist. Juhul kui nõusoleku tagasi võtad, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda sulle teatud tooteid või teenuseid. Anname sellest sulle teada nõusoleku tagasivõtmisel;
 2. saada ligipääs enda isikuandmetele, mida töötleme;
 3. nõuda, et parandaksime sinu ebaõigeid isikuandmeid;
 4. nõuda, et kustutaksime sinu isikuandmed ja/või piiraksime sinu isikuandmete töötlemist, kui meil pole töötlemiseks õiguslikku alust;
 5. paluda oma töödeldud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need teisele vastutavale töötlejale;
 6. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.


Kui leiad, et sinu õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse oma jurisdiktsioonis tegutsevale järelevalveasutusele (Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, [email protected]) või mõnele teisele oma jurisdiktsiooni pädevale asutusele.


Privaatsuspoliitika muudatused

Peame privaatsuspoliitikat regulaarselt uuendama, et saaksime anda korrektset teavet selle kohta, kuidas sinu isikuandmeid töötleme. Olulistest muudatustest anname sulle eraldi teada. Kui kasutad VOOLu tooteid ja teenuseid edasi, oledki uuele privaatsuspoliitikale oma nõusoleku andnud.


Kui sul on privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kohta küsimusi või valmistab sulle muret see, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme või kui soovid kasutada oma ülaltoodud õigusi, võta meiega ühendust meili teel: [email protected].

Liitu uudiskirjaga

2024 © MultiCharge OÜ. Kõik õigused kaitstud.
EU funding
See projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 190136402 alusel. See väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.