Üldtingimused

VOOL - seadmed ja lahendused elektrisõidukite laadimiseks.

1. Mõisted

1.1. VOOL haldusportaal – SaaS, mis võimaldab laadijaoperaatoritel seadistada, jälgida ja hallata paigaldatud laadijaid mobiilirakenduse või veebilehe kaudu.

1.2. VOOL kontroller – reaalajas dünaamilise koormuse jaotamise (DLM) funktsionaalsusega nutikontroller.

1.3. LMC – seade vahelduvvoolu katkematuks ümberlülitamiseks faaside vahel, et võrdsustada faasikoormusi reaalajas.

1.4. Andmed - teave laadija kasutamise, kättesaadavuse, tarbimise, laadimisaja jms kohta.

1.5. Isikuandmed - andmed energiatarbimise, aktiivsete seansside ja üksikisikutelt kogutud varasemate andmete kohta.

1.6. Klient – isik, kes ostab tellimisplaani alusel VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC.

1.7. Leping – õiguslikult siduv leping kliendi ja VOOLu vahel, mis koosneb käesolevatest üldtingimustest ja vajadusel teenustaseme kokkulepete eritingimustest.

1.8. VOOL – MultiCharge OÜ (registrikood 14627725, aadress Telliskivi 51B, 10611, Tallinn, Harju maakond), mis pakub VOOL haldusportaali, VOOL Kontrollerit ja LMCd.

1.9. Üldtingimused – kõik siin sisalduvad tingimused ja kõik muud tööeeskirjad, reeglid, väljakujunenud head tavad, juhised ja protseduurid, mida VOOL võib aeg-ajalt avaldada või muul viisil kättesaadavaks teha, samuti nendest tulevased muudatused.

1.10. Hinnakiri – erinevate liitumispakettide ja muude teenuste hinnad, mida VOOL võib kliendile soovi korral ja/või eraldi lepingu alusel osutada.

1.11. Tellimuspakett – kliendi poolt valitud hinnamudel ja teenuse funktsionaalsus.

2. VOOL kontroller ja LMC

2.1. VOOL varustab klienti VOOL kontrolleri ja LMCga vastavalt kliendi poolt esitatud tellimusele ja liitumislepingus toodud hinnamudelile. Tehnilised andmed ning VOOL kontrolleri ja LMC andmeleht esitatakse kliendile veebilehel https://www.Vool.com/specifications või eraldi dokumendina.

2.2. Klient on teadlik, et VOOL kontroller ja LMC on kokku pandud komponentidest, mis on eraldi sertifitseeritud, kogu süsteem ei ole sertifitseeritud ega testitud. Klient vastutab vajadusel sertifikaatide soetamise eest.

2.3. VOOL saadab VOOL kontrolleri ja LMC kokkupanekuks ja paigaldamiseks komplekti kliendile tellimuse vormistamise ja makse eduka kohaletoimetamise käigus. VOOL kontrolleri ja LMC omand läheb kliendile üle kauba kättesaamisel. Kui VOOL ei ole määranud teisiti, müüakse iga VOOL kontroller ja LMC EXW Tallinn (Incoterms 2000). Mis tahes VOOL kontrolleri ja LMC saadetise juhusliku kaotsimineku või kahjustamise risk läheb üle kliendile alates hetkest, kui VOOLu seadmed antakse üle kliendile või tarnijale.

2.4. Klient vaatab kõik saadetised üle kohe pärast nende kättesaamist. Kui klient ei teavita VOOLu mis tahes mittevastavast saadetisest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kogustest, valedest komponentidest ja nähtaval olevatest defektidest) kahe nädala jooksul pärast VOOL kontrolleri ja LMC tarnimist ("kontrollperiood"), loetakse kliendi poolt selline saadetis vastuvõetavaks. VOOL ei vastuta teavitamise eest pärast kehtivat kontrolliperioodi.

2.5. Klient peab 30 päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamisest (EXW Tallinn (Incoterms 2000)) kontrollima VOOL kontrollerit ja LMCd puuduste või mittevastavuste suhtes. Mitte mingil juhul ei vastuta VOOL kontrollerile ja LMCle transpordi ajal tekkinud kahjude eest.

2.6. Kõik pretensioonid EXW Tallinn (Incoterms 2000)) tarnitud VOOL kontrolleri ja LMC koguse, mudeli ja värvi kohta tuleb esitada koheselt pärast tellitud VOOL kontrolleri ja LMC üleandmist.

2.7. Välja arvatud käesolevas lepingus konkreetselt sätestatud juhtudel ja kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, ütleb VOOL selgesõnaliselt lahti igasugustest otsestest, kaudsetest või seadusjärgsetest garantiidest ja tingimustest, mis tulenevad VOOL Kontrolleri ja LMCga kauplemise või kaubanduse kasutamise käigus, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta.

3. VOOL haldusportaali kasutamise tingimused

1.

4. Isikuandmed

4.1. VOOL haldusportaali kasutamisel kohustub klient järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, privaatsus-/turvaseadusi.

4.2. VOOL on andmetöötleja, kes töötleb andmeid kliendi nimel. Klient on vastutav töötleja. VOOL nõustub lepingu alusel saadud isikuandmeid töötlema üksnes lepingus sätestatud eesmärkidel.

4.3. Klient nõustub täitma oma isikuandmetega seotud kaitse-, turva- ja muid kohustusi, mis on ette nähtud vastutavatele töötlejatele kohaldatavate andmekaitsenõuetega, (a) kehtestades ja säilitades korra nende isikute õiguste teostamiseks, kelle Isikuandmeid kliendi nimel töödeldakse; b) töödelda ainult selliseid isikuandmeid, mis on seaduslikult ja nõuetekohaselt kogutud, ning tagada, et sellised andmed on asjakohased ja proportsionaalsed vastavate kasutusviisidega; ja (c) tagada, et töötajad või mis tahes kolmandad isikud, kes pääsevad tema nimel juurde isikuandmetele või kasutavad neid, järgivad käesoleva lepingu sätteid. Klient vastutab andmesubjektidelt nõusoleku saamise eest, kui see on asjakohane. Nõusolek on andmesubjekti märge lubada kliendi isikuandmeid töödelda.

4.4. Klient kinnitab, et mõnede teenuste osutamisel kavatseb VOOL kaasata alltöötlejaid, et aidata tal täita käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi või delegeerida töötlemistoimingud täielikult või osaliselt sellistele alltöötlejatele. VOOL võtab äriliselt mõistlikke meetmeid tagamaks, et (i) tema poolt tööle võetud isikud ja (ii) teised VOOLu nimel tegutsema kaasatud isikud, sealhulgas, kuid mitte ainult, alltöötlejad, täidaksid lepingu asjakohaseid tingimusi. Vajadusel sõlmib VOOL nimetatud alltöötlejatega eraldi lepingud tagamaks, et alltöötlejad on kohustatud järgima ja tunnustama ning järgima käesolevas lepingus sätestatud tingimusi ja isikuandmete konfidentsiaalsust, sealhulgas pärast vastava lepingu või ülesande lõppemist.

5. Konfidentsiaalsus

5.1. Pooled säilitavad ja hoiavad konfidentsiaalset teavet ning ei avalda otseselt ega kaudselt ühelegi kolmandale isikule konfidentsiaalset teavet (nagu on määratletud allpool) ning takistavad kolmandate isikute juurdepääsu sellisele teabele (edaspidi konfidentsiaalsuskohustus). Konfidentsiaalsuskohustus hõlmab keeldu kasutada konfidentsiaalset teavet muudel eesmärkidel kui VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC ning muude poolte vahel kokku lepitud teenuste pakkumine ja vastuvõtmine. Konfidentsiaalne teave on kogu teave (sealhulgas suuline ja visuaalne teave, kirjalikult või elektrooniliselt või muul viisil salvestatud teave), mis on seotud osapoolega või selle osapoolega samasse kontserni kuuluva äriühinguga (edaspidi pool ja samasse kontserni kuuluvad äriühingud), muu hulgas, sealhulgas:

5.1.1. leping ja muud kontserni kuuluvate äriühingute sise-eeskirjad ja/või dokumendid;

5.1.2. kõik ettevõtte äriühingu tegevuse ja klientidega seotud andmed ja dokumendid, sealhulgas kliendiinfo ja andmebaasid, finantsinformatsioon, igasugune teave kulude hindamise meetodite kohta, kontserni ettevõtte mis tahes ostu- või müügitegevuse mahud, turuosad, äripartnerid, turundusplaanid, kulude ja hindade struktureerimine, müügistrateegiad, teenuste arendamine; teave äri- ja muude lepingute kohta (sealhulgas majanduslik olukord, raamatupidamisteave, struktuur, sisemine haldus ja andmed aktsionäride kohta), juhtorganite tööd mõjutav teave, äriplaanid, eelarved jne;

5.1.3. Kontserni äriühingutele kuuluvad või nende poolt litsentsitud IT-süsteemid ja tarkvara; selliste IT-süsteemide või tarkvara kasutamiseks väljastatud või loodud kasutajanimed ja paroolid;

5.1.4. mis tahes muu teave kontserni äriühingute äritegevuse kohta, mille avalikustamine võib negatiivselt mõjutada kontserni mis tahes äriühingut, või mis tahes teave, mida osapool võib põhjendatult eeldada, et kontserni äriühing peab seda konfidentsiaalseks.

5.2. Põhjendatud kahtluse korral, kas konkreetset teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ning kas ja millises ulatuses võidakse seda avaldada kolmandatele isikutele, loevad pooled sellist teavet konfidentsiaalseks teabeks.

5.3. Kontserni grupi ettevõte jääb konfidentsiaalse informatsiooni omanikuks, sõltumata selle avalikustamisest. Avaldav pool võib igal ajal taotleda, et vastuvõttev pool tagastaks kõik konfidentsiaalset teavet sisaldavad andmekandjad.

5.4. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib 10 aastat pärast lepingu lõppemist mis tahes põhjusel.

6. Intellektuaalomandi õigused

6.1. Intellektuaalomand hõlmab üldjuhul leiutisi, disainilahendusi, protsesse, valemeid, andmebaase, algoritme, täiustusi, oskusteavet, logosid, märke, plaane, mudeleid, maskikujundusi ja graafilisi kuvareid, fotosid, digitaalseid ja muid kunstiteoseid, kõiki autoriõigusega kaitstud teoseid ning tarkvara puhul eelkõige ja piiranguteta tarkvara lähtekoodi ja arhitektuuri ning ärisaladusi, sealhulgas üksikasju tarkvara või tarkvara mis tahes osa toimivuse või disaini kohta.

6.2. Kõik intellektuaalomandi õigused VOOL kontrolleri ja LMC komponentidele, tarkvara uuendamisele ja kõikidele täiendustele, parandustele ja parendustele ning mis tahes muule varalisele tarkvarale, mille VOOL on kliendile kättesaadavaks teinud, jäävad alati VOOLu omandisse. Intellektuaalomandi õigused kõikidele tarkvaraarendustele (API-d, rakendused, algoritmid, meetodid jne), mida VOOL kliendile teeb, jäävad VOOLule. Pooled kinnitavad, et klient ei saa mingeid intellektuaalomandi õigusi VOOL kontrolleri ja LMC komponentidele.

6.3. Kliendil on õigus kasutada VOOL haldusportaali, VOOL kontrollerit ja LMCd eesmärkidel, mis on vajalikud kliendi tavapärase äritegevuse lõpetamiseks. VOOL haldusportaaliga seotud tarkvara jääb VOOL intellektuaalseks ainuomandiks lepingu kehtivuse ajal ja pärast lepingu lõppemist.

7. Tasumine

7.1. VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC ning muude kliendile soovi korral ja/või eraldi lepingu alusel osutatavate teenuste osutamisel kohaldatavad tasud on kirjeldatud hinnakirjas.

7.2. VOOL pakub kliendile VOOL haldusportaali, VOOL kontrollerit ja LMCd ning klient tasub teenuste osutamise ja kaupade eest vastavalt kliendi poolt valitud liitumispaketile. Valitud liitumispakett ei sisalda tasusid, mis kehtivad VOOLu poolt muude teenuste osutamisel (nt kliendi bränding/tarkvara integreerimine ja kohandatud tarkvaraarendus), välja arvatud juhul, kui VOOL ja klient on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt teisiti kokku leppinud. Kui VOOL peab kandma lisakulusid VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri või LMC teenuse osutamiseks, teavitab VOOL sellest klienti enne selliste kulude tekkimist ning selliste kulude jaotus lepitakse VOOLu ja kliendi vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eraldi kokku.

7.3. Kui Klient nõustub liitumispaketiga, siis rakendub hinnakirjas toodud vastav tasu lepingu kehtivusaja jooksul, kui leping on sõlmitud tähtajaliselt. Kui leping on sõlmitud tähtajatult, siis võib valitud liitumispaketi tasu lepingu käigus muutuda, kuna VOOLul on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendile 3 (kolm) kalendrikuud ette. Kui klient jätkab VOOL haldusportaali kasutamist, loetakse klient uue hinnakirjaga nõustunuks.

7.4. Käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad tuleb VOOLule tasuda ilma ühegi valitsusasutuse (riikliku, osariigi, provintsi või kohaliku) kehtestatud maksude, tariifide, tollimaksude mahaarvamiseta, sealhulgas ilma piiranguteta, mis tahes müügimaks, aktsiisimaks, tootmismaks, varamaks, kinnipeetav- või käibemaks, olenemata sellest, kas see on kinni peetud või mitte (nn "müügimaks"). Välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega keelatud, võib VOOL nõuda, et klient esitaks VOOLule kohaldatavad müügimaksud. Eelnev lause ei kehti aga juhul, kui klient on maksuvaba, eeldusel, et see annab VOOLule kehtiva maksuvabastuse tõendi 30 päeva jooksul alates jõustumiskuupäevast. Kui VOOL ei lisa arvele ühtegi kohaldatavat maksu, ei loobu ta oma õigustest või kohustustest, mis tulenevad käesolevast punktist 7.4. Kui kohaldatav seadus nõuab müügimaksude või muude maksude või lõivude kinnipidamist või mahaarvamist, maksab klient VOOLule kinnipeetud või mahaarvatud summa eraldi, lisaks tasumisele kuuluvale tasusule. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et käesolev punkt 7.4 ei reguleeri VOOLu netosissetulekul põhinevaid makse. Tasudele lisandub vajadusel käibemaks.

7.5. Sõltuvalt valitud tellimispaketist ning muudest kliendile pakutavatest teenustest ja kaupadest esitab VOOL kliendile igakuiselt arve kliendi poolt eelmisel kuul kasutatud teenuste eest, välja arvatud juhul, kui VOOL ja klient on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt teisiti kokku leppinud. Osaliste mahtude ja/või kuude eest tagasimakseid ega kasutamata mahtude ja/või kuude eest tagasimakseid ei tehta. Arve saadetakse kliendi poolt näidatud e-posti aadressile ja maksetähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva alates arve kuupäevast, välja arvatud juhul, kui arvel on märgitud teistsugune maksetähtaeg või kui VOOL ja klient ei ole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt teisiti kokku leppinud.

7.6. Kui klient soovib valitud tellimuspaketti muuta, teavitab ta sellest VOOLu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sellised muudatused jõustuvad järgnevast kuust ning VOOL esitab kliendile vastavasisulise arve järgmisel arvelduskuupäeval, kui VOOL ja klient ei ole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõnaselgelt kokku leppinud teisiti. Tellimusplaani asendamine võib põhjustada VOOLu haldusportaali funktsioonide või võimsuse kadumise ja VOOL ei võta sellise kaotuse eest mingit vastutust.

7.7. Kui klient on ära kasutanud või kui kliendi kasutuse põhjal on tõenäoline, et klient kasutab ära valitud tellimuspaketi alusel kättesaadava VOOLu haldusportaali igakuise mahu, teavitab VOOL sellest klienti ja uuendab kliendi poolt valitud tellimuspaketti ning esitab kliendile vastava arve järgmisel arvelduskuupäeval või kui klient on tellimuspaketi eest ette maksnud, väljastab täiendava arve. Kui klient jätkab VOOL haldusportaali kasutamist, tähendab see nõustumist versiooniuuenduse ja kõrgema kohaldatava tasuga.

8. Garantiidest loobumine

8.1. VOOL pakub VOOL haldusportaali, VOOL kontrollerit ja LMCd põhimõttel "nagu see on" ja "saadaval", ilma igasuguse garantiita. VOOL ütleb selgesõnaliselt lahti kõigist otsestest, kaudsetest või seadusjärgsetest garantiidest, mis on seotud VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMCga, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes garantii turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, pealkirja, turvalisuse, täpsuse ja mitterikkumise kohta või mis tahes kaudne garantii, mis tuleneb seadusest, tehingute käigust, toimimisviisist või kaubanduse kasutamisest. Eelneva üldistust piiramata: (a) VOOLul ei ole kohustust hüvitada või kaitsta klienti või lõppkasutajaid intellektuaalomandi õiguste rikkumisega seotud nõuete eest; (b) VOOL ei esita ega garanteeri, et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC töötavad ilma katkestuste või vigadeta; ja (c) VOOL ei esinda ega garanteeri, et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC on häkkimise või muu volitamata sissetungi eest kaitstud või et andmed ja isikuandmed jäävad privaatseks või turvaliseks.

8.2. VOOL püüab tagada VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC pideva ja katkematu töö vastavalt käesolevatele üldtingimustele. VOOL ei garanteeri siiski, et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC vastavad kliendi nõuetele; et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC on katkestuseta, turvalised või vigadeta; et VOOL haldusportaal, VOOL kontrolleri ja LMC abil esitatud või saadud teave on täpne, usaldusväärne või õige; et kõik defektid või vead parandatakse; et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC on saadaval igal konkreetsel ajal või kohas; või et VOOL haldusportaal, VOOL kontroller ja LMC on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Klient võtab endale täieliku vastutuse ja kahju tekkimise riski, mis tuleneb kliendi poolt VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC kasutamisest.

9. Vastutuse piiramine

9.1. Kõik lepingu täitmisega seotud pretensioonid tuleb esitada teisele poolele põhjendamatu viivituseta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

9.2. VOOLu vastutus on piiratud olenemata sellest, kas klienti on sellise kahju tekkimise võimalusest teavitatud või mitte ja isegi juhul, kui lepingus sätestatud õiguskaitsevahend ei täitnud eesmärki. VOOL ei vastuta rikete või muude viivituste eest, mis on tingitud asjaoludest, mis ei ole VOOLu kontrolli all. Samas on VOOLu maksimaalne vastutus piiratud summaga, mis on võrdne kliendi poolt VOOLule makstud summaga viimase kolme kuu jooksul alates VOOLu vastutuse põhjustanud sündmuse toimumisest. VOOL ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud kasumi või äritegevuse kaotuse ega käesolevast lepingust tulenevate või sellega seotud tagajärgede, kaudsete, eriliste, juhuslike või karistuslike kahjude eest.

9.3. Pooled ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Kui vääramatu jõumõju on ajutine, on täitmata jätmine vabandatav ainult aja jooksul, mil vääramatu jõud takistas kohustuse täitmist. Vääramatud jõudon ettenägematud asjaolud, mida kohustust rikkunud pool ei ole võimeline kontrollima ja mille ärahoidmist ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtudes eeldada. Vääramatu jõu näideteks on muu hulgas rasked loodusaktid, sõda, mäss, terroriaktid, epideemiad, pandeemiad, riigiasutuste (nt riik, kohalik omavalitsus) tegevus ja muud osapooltest sõltumatud asjaolud (nt streik, arvutisüsteemi üldine rike, sideliinide rike või elektrikatkestus, rünnak teenuse keelamise vastu).

9.3.1. Klient kasutab või ei saa kasutada VOOL haldusportaali, VOOL kontrollerit ja LMCd;

9.3.2. VOOLU kasutamine lõppkasutaja poolt või võimetus seda kasutada;

9.3.3. VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC hinna muutmine, peatamine või lõpetamine;

9.3.4. VOOL haldusportaal üldiselt või tarkvara või süsteemid, mis teevad kättesaadavaks VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC;

9.1.1. volitamata juurdepääs kliendi edastustele või andmetele või nende muutmine;

9.1.2. mis tahes muu VOOLu haldusportaali, kontrolleriga või LMCga seotud küsimus;

9.1.3. VOOLu kontrollerile ja LMCle tekkisid kahjud selle väärkasutamisest.

9.2. VOOLu vastutus on piiratud olenemata sellest, kas klienti on sellise kahju tekkimise võimalusest teavitatud või mitte ja isegi juhul, kui lepingus sätestatud õiguskaitsevahend ei täitnud eesmärki. VOOL ei vastuta rikete või muude viivituste eest, mis on tingitud asjaoludest, mis ei ole VOOLu kontrolli all. Samas on VOOLu maksimaalne vastutus piiratud summaga, mis on võrdne kliendi poolt VOOLule makstud summaga viimase kolme kuu jooksul alates VOOLu vastutuse põhjustanud sündmuse toimumisest. VOOL ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud kasumi või äritegevuse kaotuse ega käesolevast lepingust tulenevate või sellega seotud tagajärgede, kaudsete, eriliste, juhuslike või karistuslike kahjude eest.

9.3. Pooled ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Kui vääramatu jõumõju on ajutine, on täitmata jätmine vabandatav ainult aja jooksul, mil vääramatu jõud takistas kohustuse täitmist. Vääramatud jõudon ettenägematud asjaolud, mida kohustust rikkunud pool ei ole võimeline kontrollima ja mille ärahoidmist ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtudes eeldada. Vääramatu jõu näideteks on muu hulgas rasked loodusaktid, sõda, mäss, terroriaktid, epideemiad, pandeemiad, riigiasutuste (nt riik, kohalik omavalitsus) tegevus ja muud osapooltest sõltumatud asjaolud (nt streik, arvutisüsteemi üldine rike, sideliinide rike või elektrikatkestus, rünnak teenuse keelamise vastu).

9.4. Klient vastutab lõppkasutajate poolt VOOLu haldusportaali, VOOLu kontrolleri ja LMC kasutamise eest, sealhulgas ilma piiranguteta lõppkasutaja volitamata käitumise ja mis tahes lõppkasutaja käitumise eest, mis rikuks mis tahes kehtivaid seadusi või käesoleva lepingu nõudeid kliendile.

10. Vabastamine ja kahju hüvitamine

10.1. Klient hüvitab, kaitseb ja hoiab VOOLu kahjutuna mis tahes kolmandate isikute nõuete, kohustuste, hagide, menetluste ja/või kulude, sealhulgas advokaaditasude eest, mis tulenevad VOOLu haldusportaali, VOOLu kontrolleri ja LMC väidetavast või tegelikust kasutamisest, väärkasutamisest või kasutamata jätmisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, (a) kasutajate või kliendi töötajate nõuetest, aga ka kliendi enda nõuded; b) nõuetega seotud andmejuhtumid; (c) nõuded, mis on seotud autoriõiguse, kaubamärgi, ärisaladuse või privaatsuse või konfidentsiaalsusõiguse rikkumise või rikkumisega kirjaliku materjali, piltide, logode või muu sisu kaudu, mis on kliendi konto kaudu üles laaditud VOOLu haldusportaali, sealhulgas, kuid mitte ainult, kliendiandmetega; ja (d) nõuded, mis on seotud VOOLu haldusportaali kasutamisega kliendi konto kaudu, sealhulgas lõppkasutajate poolt, ahistab, laimab või petab kolmandat isikut või rikub elektroonilise reklaami seadusi või piiranguid.

11. Kehtivus ja lõpetamine

11.1. VOOLu haldusportaal on saadaval liitumisplaanis sätestatud lepingu tähtaja jooksul.

11.2. Kui leping on sõlmitud tähtajatult, võib kumbki pool lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 2 (kaks) kuud ette.

11.3. Pool võib lepingu ette teatamata üles öelda, kui:

11.3.1. Avaldus on esitatud teise poole pankroti- või likvideerimismenetluse algatamiseks või kui on välja kuulutatud teise poole pankrot või likvideerimine;

11.3.2. teine pool on oluliselt rikkunud lepingut;

11.4. teine pool on pannud toime lepingu rikkumise ja ei kõrvalda rikkumist 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul või keeldub rikkumist heastamast.

11.5. Lepingu lõpetamine ei vabasta pooli lepingust tulenevatest täitmata kohustustest ega mõjuta lepingu rikkumisest tulenevaid poole õigusi ega õiguskaitsevahendeid.

12. Muu

12.1. Kliendi ja VOOLu vahelisele lepingule ning VOOLu haldusportaalile, VOOLu kontrollerile ja LMCle juurdepääsu või nende kasutamise suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi, välja arvatud kollisiooninorm. Kõik lepingust või VOOL haldusportaali, VOOL kontrolleri ja LMC kasutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui rahumeelset lahendust ei saavutata, lahendatakse vaidlus lõplikult vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Harju Maakohtus Tallinnas.

12.2. Klient ei või loovutada ega delegeerida lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi ilma VOOLu eelneva kirjaliku nõusolekuta ning igasugune volitamata loovutamine ja delegeerimine kliendi poolt on tühine.

12.3. Kõik lepingu sätted, mis oma olemuselt peaksid kehtima ka pärast lõpetamist, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse sätted, konfidentsiaalsuskohustused, garantiist lahtiütlemised, hüvitised ja vastutuse piirangud.

12.4. VOOL suhtleb kliendiga elektroonilisel kujul kliendi poolt esitatud kontaktisiku ja/või e-posti aadressi kaudu. Klient kohustub edastatud kontaktandmete muutumisest VOOLu viivitamatult teavitama.

12.5. Kui mõni Lepingu säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted täielikult jõusse. Kui VOOL ei jõusta lepingu mis tahes sätet, ei loeta seda VOOLu õigusest sellist sätet jõustada.

13. Muudatused käesolevates üldtingimustes

13.1. VOOL jätab endale õiguse oma äranägemise järgi käesolevaid üldtingimusi igal ajal muuta ja uuendab üldtingimusi selliste muudatuste korral. Üldtingimuste väiksematest muudatustest teavitab VOOL klienti vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuse jõustumist, teavitades sellest klienti e-posti teel. Oluliste muudatuste osas peavad pooled läbirääkimisi. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et VOOL haldusportaali funktsionaalsuse muudatusi ei loeta olulisteks muudatusteks.

13.2. VOOL jätab endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt VOOLu Haldusportaali (või selle mis tahes osa) ajutiselt muuta või katkestada vastavalt teenustaseme lepingule, kui see on kohaldatav

Liitu uudiskirjaga

2024 © MultiCharge OÜ. Kõik õigused kaitstud.
EU funding
See projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 190136402 alusel. See väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.