Era- ja äriklientidele elektriautolaadija müümise üldtingimused

Kehtivuse algus: 01.01.2023


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kui ostad Multicharge OÜ (edaspidi VOOL) veebilehelt www.et.vool.com elektriauto laadija, seovad sind kui klienti (edaspidi klient) siin toodud üldtingimused (edaspidi tingimused). Need tingimused koos ostutellimuses ja veebilehel antud teabe ja tingimustega (ostetud toode koos spetsifikatsioonidega, hind, maksetingimused, tarnetingimused jne) kehtivad VOOLu ja kliendi vahel sõlmitud esialgse kokkuleppena (edaspidi kokkulepe).


1.2. Need tingimused, privaatsuspoliitika ja hinnad muutuvad aeg-ajalt. Seega veendu enne ostu sooritamist, et oled kursis värskeimate müügitingimuste ja hindadega, mis kehtivad tellimuse esitamise ajal.


2. OSTU SOORITAMINE

2.1. VOOLu seadmeid saab meie veebipoest osta iga füüsiline või juriidiline isik, kes elab või on registreeritud Euroopa Liidus.

2.2. VOOLu veebilehel müüdavad tooted (edaspidi seade) on veebilehel kirjeldatud tunnustega ning neil on kaasas reklaamitud tarkvara ja muud digitaalsed komponendid.

2.3. Kokkulepe sõlmitakse pärast seda, kui klient on teinud makse (veebilehe tingimuste alusel kas täieliku või osalise makse) või on sõlminud seadme ostu rahastamiseks kokkuleppe võlausaldajaga. Seade läheb kliendi omandusse pärast selle hinna täielikku tasumist (omandireservatsioon).

2.4. Kui klient on tellimuse esitanud, saadab VOOL kliendi meiliaadressile tellimuse kinnituse.

2.5. Kui klient on teinud osalise makse (mh eelmüügi puhul), annab VOOL kliendile teada, kui seade on tarnimiseks valmis, ja palub kliendil teha lõplik makse või allkirjastada laenuleping kliendi finantspartneriga. VOOL saadab seadme välja pärast makse saamist või laenulepingu allkirjastamist.

2.6. Kui VOOL ei saa mingil põhjusel tellimust täita ja seadet müüa, saadame kliendi meiliaadressile kokkuleppest taganemise avalduse ning tagastame kogu makstud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. VOOL kasutab makse tagastamiseks sama maksemeetodit, mille klient maksmiseks valis, välja arvatud juhul, kui klient on nõus teistsuguse maksemeetodiga.

3. SEADME TARNIMINE

3.1. VOOL tarnib seadme kliendile otse, kasutades kolmandast osalisest partnerit. Kliendi vastutusel on see, et seadme paigaldaks sertifitseeritud elektrik, kes järgib VOOLu paigaldusjuhiseid ja -nõudeid.

3.2. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et tal oleksid olemas kõik vajalikud load, heakskiidud, nõusolekud ja muud vajalikud dokumendid (sh ehitusteatis/ehitusluba, korteriühistu nõusolek jne) ning et kõik vajalikud ettevalmistustööd seadme paigaldamiseks oleksid tehtud. VOOL ei vastuta selle eest, kui seade ei sobi kliendi valitud asukohas kasutamiseks.

3.3. Kui saadetis on saabunud, on kliendi ülesanne enne seadme vastu võtmist hinnata visuaalselt seadme (ja pakendi) seisukorda ja kontrollida, kas sellel esineb defekte. Klient teavitab VOOLu otsekohe mistahes seadmega seotud probleemist või murest.4. LEPINGUST TAGANEMINE

4.1. VOOLul on õigus kokkulepe erakorraliselt üles öelda, kui klient rikub oluliselt kokkuleppest tulenevaid kohustusi, sh kohustust seadme eest tasuda.

Lepingust taganemine juriidiliste isikute puhul 

4.2. Kliendil on õigus põhjust teatamata kokkuleppest taganeda enne seadme tarnimist.

Lepingust taganemine füüsiliste isikute (tarbijate) puhul 

4.3. Füüsilisest isikust klient (ehk tarbija), kes on ostnud seadme veebipoest, võib ilma põhjust teatamata kokkuleppest taganeda 14 (neljateist) päeva jooksul alates päevast, mil seade kliendile tarniti.

4.4. Tellimusest/kokkuleppest taganemiseks peab klient saatma taganemissooviga meili aadressile [email protected]. Meilis tuleb ära näidata tellimuse teave (tellimuse number, tellija nimi jne). Kokkuleppest taganemine ei mõjuta kliendi ja tema rahastaja vahel sõlmitud finantseerimiskokkulepet.

4.5. Klient peab pärast kokkuleppest taganemise soovi saatmist kohe seadme kasutamise lõpetama. Klient peab järgima VOOLu juhiseid seadme pakendamise ja transpordi kohta, et tagada seadme ja selle originaalpakendi säilimine hetkeni, kuni seade jõuab VOOLuni.

4.6. Seade tuleb tagastada hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul alates päevast, mil klient VOOLule teatas, et soovib kokkuleppest taganeda. VOOL juhendab klienti, kuidas ja kuhu seade tagastada. Kui seade on juba paigaldatud, peab selle eemaldama kvalifitseeritud elektrik.

4.7. Kokkuleppest taganemise järel tagastab VOOL seadme eest tehtud maksed kliendile viivitamatult, kuid hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast seda, kui tagastatud seade on jõudnud VOOLuni ja puuduvad põhjused tagastatavat summat vähendada või tasaarveldada vastavalt kokkuleppe punktile 4.10. VOOL tagastab summa sama maksemeetodit kasutades, mida klient kasutas maksmiseks, välja arvatud juhul, kui klient on nõus teistsuguse maksemeetodiga. VOOLul on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni VOOL on seadme tagasi saanud ning kontrollinud seadme seisukorda ja terviklikkust. 

4.8. Seade tuleb tagastada VOOLule originaalpakendis (mis võib olla avatud, ent mitte kahjustatud) ja kõikide originaalosadega (sh kõigi tootepakendis olnud esemetega, ka paigaldus- ja kasutusjuhendiga, kinnitustega, tarvikutega jms).

4.9. Seadme tagastamise otsesed kulud (sh tarnekulud) kannab klient. Seadme peab eemaldama kvalifitseeritud elektrik ning VOOLul on õigus paluda selle kohta kliendilt tõendit.

4.10. Kui kliendi tagastatud seadet on kasutatud või katsetatud moel, mis erineb normaalsest poes tehtavast proovikasutusest või kui seda on kasutatud rohkem kordi kui on vajalik seadme töö, funktsioonide ja erisuste mõistmiseks, vastutab klient seadme väärtuse võimaliku languse eest. Kui klient ei nõustu VOOLu hinnanguga seadme väärtuse languse kohta, on kliendil õigus pöörduda lisahinnangu saamiseks eksperdi poole.5. VASTUTUS JA DEFEKTIDE KÕRVALDAMINE

5.1. Kõik nõuded kokkuleppe täitmise kohta tuleb esitada teisele poolele viivitamatult vormis, mis võimaldab kirjalikku taasesitamist (nt meili teel).

5.2. Kui klient on tarbija, vastutab VOOL seaduste kohaselt kahe aasta vältel seadme tootmisdefektide või muude nõuetele mittevastavuste eest, juhul kui defekt või mittevastavus eksisteeris juba hetkel, kui seade kliendini jõudis. VOOLu vastutus on piiratud asjakohases seaduses sätestatuga. Kui klient on tarbija, eeldatakse, et mittevastavus, mis ilmnes ühe aasta jooksul alates hetkest, mil seade kliendile üle anti, eksisteeris juba seadme tarnimise ajal. Juriidiliste isikute puhul kehtib tootjagarantii tähtaeg.

5.3. Seade peab vastama kokkuleppe tingimustele. Seade ei vasta kokkuleppe tingimustele, kui ilmneb vähemalt üks allolevatest olukordadest:

5.3.1. seade ei vasta VOOLu reklaamitud tehnilisele seisukorrale;

5.3.2. seade ei sobi kasutamiseks eesmärgil, milleks seadet tavaliselt kasutatakse, arvestades seadme paigaldamise ja kasutamise olusid.

5.4. VOOL ei vastuta seadme defektide eest, kui need on tekkinud alljärgnevatel põhjustel (tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga):

5.4.1. seadme eemaldab ja/või paigaldab teise asukohta kvalifikatsioonita isik;

5.4.2. seadmel esineb loomulikku kulumist;

5.4.3. klient ei esita VOOLule nõutavaid dokumente (ostuarve, üleandmise-vastuvõtmise akt jne);

5.4.4. seerianumber, kontrollkleebis või vastavusmärgise kleebis on kahjustatud või eemaldatud;

5.4.5. defekti on põhjustanud välised tegurid (äike, nõuetele mittevastav elektripinge, pinge kõikumised, niiskus, vedelikud, mehaanilised kahjustused jne);

5.4.6. seade ei ole paigaldatud ja/või seda ei ole kasutatud vastavalt VOOLu paigaldusjuhendile ning seadme kasutusjuhendis, tehnilises dokumentatsioonis jms kirjeldatud nõuetele;

5.4.7. seadet on remontinud isik, kellel pole selleks VOOLu volitust;

5.4.8. klient ei luba defekti ilmnemise korral VOOLul seadet kontrollida.

5.5. Seadme kontrolli/diagnostika (sh transpordi) eest tuleb maksta käitlemistasu, kui:

5.5.1. seadmel ei ole kliendi kirjeldatud defekte ja seade on diagnostikatulemuste alusel töökorras;

5.5.2. VOOL ei vastuta seadmel ilmnenud defekti kõrvaldamise eest;

5.5.3. esinevad punktis 5.4 kirjeldatud asjaolud.

5.6. Klient, kes on tarbija, ei pea tasuma diagnostikaga seotud kulu esimese aasta jooksul alates seadme kättesaamisest. Pärast selle aja möödumist maksab klient punktis 5.5 sätestatud käitlemistasu.

5.7. Kui kontrolli tulemusel selgub, et defektide põhjuseks on punktis 5.4 loetletud tegurid, ent seadet saab remontida, on kliendil võimalus tellida VOOLult tasuline remonditeenus.

5.8. VOOLu maksimaalne vastutus on piiratud summaga, mille klient maksis VOOLule nende kolme kuu jooksul, mis eelnesid VOOLu vastutuse tekitanud sündmusele. Klient mõistab ja on nõus, et VOOL ei vastuta kliendi ega kolmanda osalise ees mistahes kasumi (sissetuleku) kaotuse eest, kasutusvõimetuse, maineväärtuse või andmekao eest, ega ettenägematute, kaudsete või erikahjude eest, hoiatava iseloomuga kahjutasude eest ega trahvide (sh ametivõimude määratud trahvide) eest, karistusliku iseloomuga kahjutasude ega rahaliste karistuste (sh kolmandate osaliste lepingutrahvide) eest. Kõigis muudes aspektides vastutab VOOL tahtlikult põhjustatud kahju eest või ainult otsese varalise kahju eest, mille on põhjustanud raske hooletus, arvestades kokkuleppes sõlmitud piiranguid ja spetsifikatsioone.

5.9. Pooled ei vastuta oma kokkuleppejärgsete kohustuste mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine vabandatav ainult selle perioodi jooksul, mil vääramatu jõud takistas kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on ettenägematud olud, mida kohustusi mittetäitnud pool ei saa kontrollida ning mille ennetamist ei saa mõistlikkuse põhimõtte alusel eeldada. Vääramatu jõu alla kuuluvad järgmised olud, ent mitte ainult: äärmuslikud ilmaolud, sõda, mäss, terroriaktid, epideemiad, pandeemiad, ametivõimude (nt riik, kohalik omavalitsus) tegevus ja muud asjaolud, mis ei sõltu kokkuleppe pooltest (nt streik, arvutisüsteemi üldine rike, kommunikatsiooniliinide või elektrivõrgu rike, teenusetõkestusrünne).6. GARANTII

6.1 VOOL annab seadmele laiendatud viie (5) aasta pikkuse garantii. Loe täpsemalt VOOLu elektriauto laadija garantiitingimustest.


7. TEADETE ESITAMINE

7.1. Teavitused, nõusolekud, heakskiidud ja muud tahteavaldused loetakse kokkuleppe kohaselt edastatuks ja vastuvõetuks, kui tahteavaldus on esitatud teisele osalisele kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

7.2. Klient annab VOOLule viivitamatult teada, kui toimub mistahes muudatus kokkuleppes täpsustatud kontaktandmetes. Kontaktandmete muutumise korral saadab klient meili aadressile [email protected].

8. LÕPPSÄTTED

8.1. VOOL töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt VOOLu andmetöötluspõhimõtetele, mis on saadaval VOOLu veebilehel.

8.2. Kui selgub, et mõni kokkuleppe säte on osaliselt vastuolus kohaldatavate seadustega või täielikult kehtetu, ei mõjuta see teiste sätete või nende osade kehtivust. Pooled annavad endast parima, et asendada kehtetu säte kehtiva sättega, mis on kooskõlas kokkuleppe sisu ja eesmärgiga.

8.3. VOOL jätab endale õiguse üldtingimusi ühepoolselt muuta, andes sellest kliendile teada vähemalt üks kuu ette. Kui klient ei nõustu üldtingimuste muudatustega, on kliendil õigus kokkulepe lõpetada.

8.4. Juhul kui üks pool kannab kulutusi seetõttu, et peab teiselt poolelt võla sisse nõudma (sh nõuete esitamise õiguse loovutamise kulud), hüvitab teine pool kõik sellega seotud kulud. Võla tasumiseks makstud summadest kaetakse esmalt maksmata viivis (viivisintress), seejärel võla sissenõudmise kulud (sh õigusnõustamise kulud) ja viimasena võla põhiosa.

8.5. Kokkulepet reguleerivad Eesti Vabariigi õigused, välja arvatud kollisiooninormi puhul.

8.6. Pooled lahendavad kõik kokkuleppest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda vaidlust lahendada, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus Eesti Vabariigi seaduste alusel.

8.7. Tarbijatel on õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks kohaliku tarbijakaitseameti poole. Kui klient on tarbija, kes ostis seadme veebist, võib ta kasutada ELi veebilehte vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks – ec.europa.eu/odr/.

Liitu uudiskirjaga

2024 © MultiCharge OÜ. Kõik õigused kaitstud.
EU funding
See projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 190136402 alusel. See väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.