Yleisehdot

VOOL – laitteet ja ratkaisut sähköautojen lataamiseen.

1. Käsitteet

1.1. VOOL-hallintaportaali - SaaS, jonka avulla latauslaitteen operaattorit voivat konfiguroida, seurata ja hallita asennettuja latauslaitteita mobiilisovelluksen tai verkkosivun kautta.

1.2. VOOL-ohjauslaite – älykäs ohjauslaite reaaliajassa toimivalla dynaamisella kuormituksen jakelutoiminnolla (DLM).

1.3. MultiPhaser – laite keskeytymättömään vaihtovirtaan vaiheiden välisten vaihdekuormitusten reaaliajassa tasoittamiseen.

1.4. Tiedot – latauslaitteen käyttöä, saatavuutta, kulutusta, latausaikaa yms. koskevat tiedot.

1.5. Henkilötiedot – henkilöiltä kerätyt energiankulutusta, aktiivisia istuntoja ja historiallisia tietoja sisältävät tiedot.

1.6. Asiakas – yksikkö, joka ostaa VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjaimen ja MultiPhaserin tilaussuunnitelman mukaisesti.

1.7. Sopimus – asiakkaan ja VOOLin välinen oikeudellisesti sitova sopimus, joka sisältää nämä yleiset ehdot sekä mahdolliset palvelutasoa koskevat sopimukset, jos sellaisia sovelletaan.

1.8. VOOL – VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin tarjoava yritys MultiCharge OÜ (kaupparekisteritunnus 14627725, osoite Telliskivi 51B, 10611, Tallinna, Harju maakond).

1.9. Yleiset ehdot - kaikki tähän sisältyvät ehdot ja ehdot ja kaikki muut toimintasäännöt, käytännöt, vakiintuneet hyvät käytännöt, ohjeet ja menettelyt, joita VOOL saattaa aika ajoin julkaista tai toimittaa muulla tavoin ja kaikki niihin liittyvät muutokset.

1.10. Hinnasto – eri tilaussuunnitelmien ja muiden VOOLin asiakkaalle pyynnöstä ja/tai erillisen sopimuksen perusteella tarjoamien palveluiden hinnat.

1.11. Tilaussuunnitelma – asiakkaan valitsema hinnoittelumalli ja palvelun toiminnat.

2. VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser

2.1. VOOL toimittaa asiakkaalle VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin asiakkaan tekemän tilauksen ja tilaussuunnitelmassa annetun hinnoittelumallin mukaisesti. Asiakkaalle toimitetaan VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin tekniset tiedot ja toimitussisällön luettelon- verkkosivuston https://www.vool.com/specifications kautta tai erillisenä asiakirjana.

2.2. Asiakas ymmärtää, että VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser on koottu erikseen sertifioiduista komponenteista, koko järjestelmää ei ole sertifioitu tai testattu. Mahdollisesti tarvittavien sertifikaattien hankinnasta vastaa asiakas.

2.3. VOOL toimittaa VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin kokoamis- ja asentamissarjan asiakkaalle tilauksen tekemisen ja onnistuneen maksusuorituksen jälkeen. VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin omistusoikeus siirtyy asiakkaalle tuotteiden vastaanottamisen jälkeen. Jos VOOL ei ole toisin säätänyt, myydään jokainen VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser myydään EXW Tallinna ehtojen (Incoterms 2000) mukaisesti. VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin toimituksen vahingossa katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy asiakkaalle siitä hetkestä lähtien, jolloin tuotteen asiakkaalle toimittamisen tai VOOLin tiloissa ensimmäiselle kuljettajalle luovuttamisen hetkestä toimitus asiakkaalle tai ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

2.4. Asiakas tarkastaa koko toimituksen sisällön heti sen vastaanottamisen jälkeen. Jos toimituksessa havaituista puutteista (mm., mutta ei rajoittuen vaihtelut tuotteiden määrissä, vialliset komponentit ja näkyvät vauriot) ei ole ilmoiteta VOOLille kahden viikon sisällä VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin toimituksesta (tarkastusjakso), asiakkaan katsotaan hyväksyneen tällaisen toimituksen. Mainitun tarkastusjakson jälkeen VOOL vastuu toimituksen oikeellisuudesta raukeaa.

2.5. Asiakkaan on 30 päivän kuluessa toimituksesta (EXW Tallinn (Incoterms 2000)) tarkastettava VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser mahdollisten vaurioiden tai mahdollisten puutteiden varalta. VOOL ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään VOOL-ohjauslaitteeseen ja MultiPhaserin kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista.

2.6. Kaikki valitukset, jotka koskevat VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin EXW Tallinn (Incoterms 2000)) mukaisesti toimitettuja määriä, mallia tai värisävyä, on toimitettava viipymättä tilatun VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin toimituksen jälkeen.

2.7. VOOL kiistää, ellei tässä sopimuksessa ole toisin säädetty ja sovellettavan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa, kaikki nimenomaiset, oletetut tai lakisääteiset takuut ja ehdot, jotka johtuvat VOOL-ohjauslaitetta ja MultiPhaseria koskevasta kaupankäynnistä tai käytöstä, mm. ja rajoittamatta, kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuuteen, tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden ja oikeuksien loukkaamattomuuteen liittyvät oletetut takuut.

3. VOOL-hallintaportaalin käyttöehdot

3. 1 to do

4. Henkilötiedot

4.1. Asiakkaan VOOL-hallintaportaalia käyttäessään noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, rajoituksetta tietosuoja- / turvallisuuslainsäädäntöä.

4.2. VOOL on tietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja asiakkaan nimissä. Asiakas on rekisterinpitäjä. VOOL sitoutuu käsittelemään sopimuksen nojalla saamiaan henkilötietoja vain sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

4.3. Asiakas sitoutuu noudattamaan rekisterinpitäjiin kohdistetuissa tietosuojavaatimuksissa säädettyjä tietosuoja-, turvallisuus- ja muita henkilötietoihin liittyviä velvollisuuksia, (a) kehittämällä ja ylläpitämällä menettelyä niiden henkilöiden oikeuksien käyttämiseksi, joiden henkilötietoja asiakkaan nimissä käsitellään; b) käsittelemällä vain laillisesti ja pätevästi kerättyjä henkilötietoja ja varmistamalla, että tällaiset tiedot ovat totuudenmukaisia ja oikeassa suhteessa niiden käyttöön nähden; ja (c) varmistaen, että hänen henkilöstö tai mikä tahansa kolmas osapuoli hänen nimissä henkilötietoja käsittelevä tai käyttävä osapuoli toimii tätä sopimusta noudattavalla tavalla. Asiakas vastaa tarvittaessa rekisteröidyiltä suostumuksen hankkimisesta. Suostumus tarkoittaa rekisteröidyn asiakkaalle henkilötietojensa käsittelemiseen antamaa lupaa.

4.4. Asiakas hyväksyy, että VOOL aikoo tiettyjen palveluiden tarjoamiseen palkata alikäsittelijöitä auttamaan tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien hoitamisessa tai delegoi kaikki tai osan käsittelytoimista tällaisille alikäsittelijöille. VOOL soveltaa kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että (i) sen palveluksessa olevat henkilöt ja (ii) muut VOOLin toimesta tehtävään palkatut henkilöt, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, alikäsittelijät, noudattavat sopimuksen asiaankuuluvia ehtoja. VOOL tekee tarvittaessa erilliset sopimukset mainittujen alikäsittelijöiden kanssa, tarkoituksena varmistaa, että alikäsittelijät noudattavat, tunnustavat ja kunnioittavat tässä sopimuksessa säädettyjä, myös ehtoja ja henkilötietojen luottamuksellisuutta, myös oman sopimuksensa tai toimeksiantonsa päättymisen jälkeen.

5. Luottamuksellisuus

5.1. Osapuolten on ylläpidettävä ja pidettävä luottamuksellisina toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja (määritelty alempana), ja niiden paljastaminen suoraan tai epäsuoraan jollekin kolmannelle osapuolelle on kielletty ja on estettävä kolmansien osapuolten pääsy tällaisiin tietoihin (jäljempänä Salassapitovelvollisuus). Salassapitovelvollisuus käsittää kiellon luottamuksellisten tietojen käyttämiseen mihin tahansa muuhun tarkoituksiin kuin VOOL-hallintaportaalin, VOOL-rekisterinpitäjän ja MultiPhaserin sekä muiden osapuolten välillä sovittujen palvelujen tarjoamiseen ja vastaanottamiseen. Luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja (mukaan lukien suulliset ja visuaaliset tiedot, kirjallisesti tai sähköisesti tai mille tahansa muulle välineelle tai muulla menetelmällä tallennetut tiedot), jotka liittyvät osapuoleen tai kyseisen osapuolen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön (jäljempänä osapuoli ja samaan konserniyhtiöön kuuluvat yhtiöt), muun muassa:

5.1.1. sopimus ja muut konsernin yhtiöiden sisäiset säännöt ja/tai asiakirjat ;

5.1.2. kaikki konserniyhtiön liiketoimintoihin ja asiakkaisiin liittyvät tiedot ja asiakirjat, mukaan lukien asiakastiedot ja tietokannat, rahoitustiedot, kaikki kustannusten arviointimenetelmien tiedot, minkä tahansa konserniyhtiön osto- tai myyntitoiminnan määrät, markkinaosuudet, liikekumppanit, markkinointisuunnitelmat, kustannus- ja hintarakenteet, myyntistrategiat, palvelujen kehittäminen, kaupallisia ja muita sopimuksia koskevat tiedot (mm. taloudellinen asema, kirjanpitotiedot, yrityksen rakenne, sisäinen hallinto ja osakkeenomistajien tiedot), hallintoelinten työhön vaikuttavat tiedot, liiketoimintasuunnitelmat, kustannuslaskelmat jne.;

5.1.3. konserniyhtiöiden omistajat tai niiden lisensoimat IT-järjestelmät ja ohjelmistot; tällaisten IT-järjestelmien tai ohjelmistojen käyttöä varten annetut tai luodut käyttäjätunnukset ja salasanat;

5.1.4. kaikki muut konserniyhtiöiden liiketoimintaa koskevat tiedot, joiden paljastamisella voi olla kielteinen vaikutus mihin tahansa konserniyhtiöön, tai mikä tahansa tieto, josta osapuoli voi kohtuudella odottaa, että konserniyhtiö käsittelisi sitä luottamuksellisena tietona.

5.2. Jos on perusteltua epävarmuutta siitä, ovatko tietyt tiedot luottamuksellisia ja voiko niitä paljastaa kolmansille osapuolille ja missä määrin, on niitä tietoja pidettävä luottamuksellisina tietoina.

5.3. Asianomainen konserniyhtiö on luottamuksellisten tietojen omistaja niiden paljastamisesta riippumatta. Tietoja paljastava osapuoli voi milloin tahansa pyytää vastaanottavaa osapuolta palauttamaan luottamuksellisia tietoja sisältävän median.

5.4. Salassapitovelvollisuus on voimassa 10 vuoden ajan sopimuksen mistä tahansa syystä päättymisen jälkeen.

6. Aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet

6.1. Aineettomat oikeudet kattavat kuuluvat yleisesti ottaen keksinnöt, mallit, prosessit, kaavat, tietokannat, algoritmit, parannukset, tietotaidon, logot, merkit, suunnitelmat, mallit, maskimallit ja graafiset näytöt, valokuvat, digitaaliset ja muut taideteokset, kaikki tekijänoikeudella suojatut teokset ja ohjelmistoon liittyvät erityisesti ja rajoituksetta ohjelmiston lähdekoodin ja arkkitehtuurin sekä liikesalaisuudet, mukaan lukien ohjelmiston tai sen minkä tahansa osan suorituskykyä tai suunnittelua yksityiskohtaiset tiedot.

6.2. Kaikki VOOL-ohjaimen ja MultiPhaserin komponentteihin, ohjelmiston päivityksiin ja kaikkiin niiden lisäyksiin, korjauksiin ja parannuksiin sekä mihin tahansa muuhun VOOLin asiakkaalle tarjoamaan ohjelmistoon liittyvät aineettomat oikeudet ovat aina VOOLin omaisuutena. Kaikkien VOOLin asiakkaalle tekemien ohjelmistokehitysten (API:t, sovellukset, algoritmit, menetelmät jne.) aineettomat oikeudet jäävät VOOLille. Osapuolet hyväksyvät, että asiakas ei saa mitään aineettomia oikeuksia komponentteihin tai VOOL-ohjauslaitteeseen ja MultiPhaseriin liittyen.

6.3. Asiakkaalla on oikeus käyttää VOOL-hallintaportaalia, VOOL-ohjauslaitetta ja MultiPhaseria asiakkaan säännölliseen liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa. VOOL-hallintaportaaliin liittyvä ohjelmisto on VOOLin yksinomaisena aineettomana omaisuutena sekä sopimuksen voimassaolon aikana että sopimuksen päättymisen jälkeen.

7. Maksu

7.1. VOOL-hallintaportaalin, VOOL-rekisterinpitäjän ja MultiPhaserin sekä muiden asiakkaan pyynnöstä ja/tai erillisen sopimuksen perusteella tarjottavista palveluista perittävät on kuvattu hinnastossa.

7.2. VOOL antaa asiakkaan käyttöön VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin ja asiakas maksaa palvelujen ja tavaroiden tarjoamisesta asiakkaan valitseman tilaussuunnitelman mukaisesti. Valitun tilaussuunnitelman maksu ei sisällä VOOLin muiden palvelujen tarjoamisesta perittäviä maksuja (mm. asiakkaan brändäys/ohjelmiston integrointi ja räätälöidyn ohjelmiston kehittäminen), elleivät VOOL ja asiakas ole keskenään kirjallisesti toisin sopineet. Jos VOOLille on aiheutunut lisäkustannuksia VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen tai MultiPhaserin asiakkaan käyttöön antamisesta, VOOL ilmoittaa asiakkaalle niistä ennen kustannusten syntymistä ja kustannusten jakamisesta sopivat VOOL ja asiakas erikseen kirjallisen toistamisen mahdollistavassa muodossa.

7.3. Jos Asiakas hyväksyy Tilaussuunnitelman, hinnastossa mainittua maksua sovelletaan Sopimuksen voimassaoloaikana, jos on solmittu määräajallinen sopimus. Jos sopimus on voimassa toistaiseksi, voi valitun tilaussuunnitelman mukaista maksua sopimuksen aikana muuttaa, sillä VOOL on oikeutettu muuttamaan hinnastoa yksipuolisesti, ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 3 (kolme) kalenterikuukautta etukäteen. Jos asiakas jatkaa VOOL-hallintaportaalin käyttöä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnaston.

7.4. Tämän sopimuksen nojalla erääntyvät maksusuoritukset maksetaan VOOLille sellaisinaan, ilman verojen, tariffien, tullimaksujen tai jonkin valtion (kansallisen, osavaltion tai paikallisen) viranomaisen määräämän arvioinnin kulujen vähennystä, mukaan lukien ja rajoittumatta myynti-, käyttö-, valmistevero-, arvo-, omaisuus-, lähde- tai arvonlisäverot, riippumatta siitä, onko ne lähteellä pidätetty tai ei (yhdessä myyntiverot). Ellei sovellettava lainsäädäntö sitä estä, VOOL voi vaatia asiakasta maksamaan myyntiverot VOOLille. Edellistä virkettä ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin asiakas on verovapaa, edellyttäen, että asiakas on toimittanut 30 päivän sisällä voimaantulopäivästä VOOLille voimassa olevan verovapautustodistuksen. Jos VOOL ei lisää laskuun mitään sovellettavaa veroa, se ei tarkoista tässä kohdassa 7.4. säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien hylkäämistä. Jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää myyntiverojen tai muiden verojen tai maksujen pidättämistä tai vähentämistä, asiakkaan on maksettava erääntyneiden maksujen lisäksi VOOLille erikseen pidätetty tai vähennetty määrä. Epäselvyyden välttämiseen mainittakoon, että tämä kohta 7.4 ei koske VOOLin nettotuloihin kohdistettuja veroja. Maksuihin lisätään tarvittaessa arvonlisävero.

7.5 VOOL laskuttaa valitusta tilaussuunnitelmasta ja muista asiakkaalle tarjotuista palveluista ja tavaroista riippuen asiakasta kuukausittain Asiakkaan edellisessä käyttämässä palvelussa kuukaudessa, elleivät VOOL ja Asiakas ole nimenomaisesti sopineet toisin kirjallisesti toistettavassa muodossa. Osittaisista määristä ja/tai kuukausista ei makseta hyvityksiä tai käyttämättömistä määristä ja/tai kuukausista maksettavia hyvityksiä . Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja maksuehto on 7 (seitsemän) kalenteripäivää laskun päiväyksestä, ellei muu maksuehto ole ilmoitettu laskussa tai elleivät VOOL ja Asiakas ole nimenomaisesti sopineet toisin kirjallisesti toistettavassa muodossa.

7.5 VOOL laskuttaa valitusta tilaussuunnitelmasta ja muista asiakkaalle tarjotuista palveluista ja tavaroista riippuen asiakasta kuukausittain Asiakkaan edellisessä käyttämässä palvelussa kuukaudessa, elleivät VOOL ja Asiakas ole nimenomaisesti sopineet toisin kirjallisesti toistettavassa muodossa. Osittaisista määristä ja/tai kuukausista ei makseta hyvityksiä tai käyttämättömistä määristä ja/tai kuukausista maksettavia hyvityksiä . Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja maksuehto on 7 (seitsemän) kalenteripäivää laskun päiväyksestä, ellei muu maksuehto ole ilmoitettu laskussa tai elleivät VOOL ja Asiakas ole nimenomaisesti sopineet toisin kirjallisesti toistettavassa muodossa.

7.6. Jos asiakas haluaa muuttaa valittua tilaussuunnitelmaa, hänen on ilmoitettava siitä VOOLille kirjallisesti toistettavassa muodossa, ja tällaiset muutokset astuvat voimaan seuraavasta kuukaudesta alkaen ja VOOL laskuttaa asiakasta vastaavasti seuraavana laskutuspäivänä, elleivät VOOL ja asiakas ole nimenomaisesti ja kirjallisesti toistettavassa muodossa toisin sopineet. Tilaussuunnitelman kaventaminen saattaa VOOL-hallintaportaalin ominaisuuksien tai kapasiteetin menettämisen ja VOOL ei ota vastuuta siitä.

7.7. Jos asiakas on käyttänyt koko tilaussuunnitelman mukaisen VOOL-hallintaportaalin tai se on asiakkaan ilmoituksen mukaan todennäköistä, VOOL ilmoittaa siitä Asiakkaalle ja päivittää asiakkaan valitseman tilaussuunnitelman seuraavan tason tilaussuunnitelmaksi ja laskuttaa asiakasta sen mukaan seuraavana laskutuspäivänä tai, jos asiakas on maksanut tilaussuunnitelmasta ennakkomaksun, toimitetaan lisälasku. Jos asiakas jatkaa VOOL-hallintaportaalin käyttöä, sen katsotaan tarkoittavan, että asiakas hyväksyy päivityksen ja sovellettavan maksun korotuksen.

8. Takuiden vastuuvapautuslauseke

8.1. VOOL tarjoaa VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin sellaisenaan ja saatavuuden mukaan ilman minkäänlaista takuuta. VOOL nimenomaisesti kiistää, edellä mainitun rajoittamatta, kaikki Rajoittamatta tätä, VOOL nimenomaisesti kiistää kaikki VOOL-hallintaportaalia, VOOL-ohjauslaitetta ja MultiPhaseria koskevat nimenomaiset, oletetut tai lakisääteiset takuut, mukaan lukien, mutta edellä mainitun rajoittamatta, kaikki myyntikelpoisuuteen, tiettyyn tarkoitukseen sopivuuteen, omistusoikeuteen, turvallisuuteen, tarkkuuteen ja loukkaamattomuuteen liittyvät takuut tai kaikki oletetut, laista, kaupankäynnistä, suoritustavasta tai tuotteen käytöstä johtuvat takuut. Edellä mainitun yleisluonteisuuden rajoittamatta: (a) VOOLilla ei ole velvollisuutta korvauksiin tai asiakkaan tai loppukäyttäjän puolustamiseen aineettomien oikeuksien loukkaamiseen liittyviltä vaatimuksilta; (b) VOOL ei esitä tai takaa, että VOOLin hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin toiminta sujuisi ilman keskeytyksiä tai toimintahäiriöitä; ja (c) VOOL ei esitä tai takaa, että VOOL-hallintaportaali, VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser ovat turvassa hakkeroinnilta tai muulta luvattomalta tunkeutumiselta tai että tiedot ja henkilötiedot pysyisivät yksityisinä tai suojattuina.

8.2. VOOL pyrkii varmistamaan VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin jatkuvan ja keskeytymättömän toiminnan näiden yleisten ehtojen mukaisesti. VOOL ei kuitenkaan takaa, että VOOL-hallintaportaali, VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser täyttävät asiakkaan vaatimukset; että VOOL-hallintaportaali, VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser toimivat ilman keskeytyksiä, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja ilman toimintahäiriöitä; että tiedot, jotka on annettu tai saatu VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin käytön yhteydessä ovat tarkkoja, luotettavia tai oikeita; että mahdolliset viat tai virheet korjataan; että VOOL-hallintaportaali, VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser ovat käytettävissä milloin tahansa tai tietyssä paikassa; tai että VOOL-hallintaportaali, VOOL-ohjauslaite ja MultiPhaser eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Asiakas ottaa VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin käytöstä täyden vastuun ja kantaa mahdollisen tappioriskin.

9. Vastuun rajoitus

9.1. Kaikki sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät vaatimukset on toimitettava toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä ja kirjallisesti toistettavassa muodossa.

9.2. Osapuoli on oikeutettu vaatimaan toiselta osapuolelta korvausta sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta tai täyttämättä jättämisestä aiheutuneesta vahingosta, ellei näissä yleisissä ehdoissa ole toisin säädetty tai ellei osapuolet ole nimenomaisesti ja kirjallisesti toistettavassa muodossa toisin sopineet.

9.3. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että VOOL ei ole vastuussa asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle syntyneestä tulojen, käyttö-, liikearvon tai tietojen menetyksestä tai mistään satunnaisista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai varoittavista vahingoista, niiden syntymisen syystä riippumatta, ja jotka ovat johtuneet

9.3.1. VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin asiakkaan järjestämästä käytöstä tai käytön mahdottomuudesta;

9.3.2. VOOLin käyttämisestä loppukäyttäjän toimesta tai käytön mahdottomuudesta;

9.3.3. VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin muokkauksista, hintamuutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta;

9.3.4. VOOL-hallintaportaalista yleisellä tasolla tai VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin käytön mahdollistavista ohjelmistosta tai järjestelmistä;

9.1.1. luvaton pääsy asiakkaan siirtoihin tai tietoihin tai niiden muutokset;

9.1.2. mitä tahansa muut asiat, jotka liittyvät VOOL hallintoportaaliin, VOOL- ohjauslaitteeseen ja MultiPhaserin;

9.1.3. VOOL-ohjauslaitteessa ja MultiPhaserissa ei-tarkoituksenmukaisen käytön aiheuttamat vauriot.

9.2. VOOLin vastuu rajoittuu sillä, onko Asiakasta tiedotettu tai sellaisten vaurioiden mahdollisuudesta ja vaikka sopimuksessa määrätty oikeussuojakeino ei ole täyttänyt sen olennaista tarkoitusta. VOOL ei ole vastuussa yhdestäkään epäonnistumisesta tai viivästyksestä, joka johtuu seikoista, joihin VOOL ei voi kohtuudella vaikuttaa. VOOLin maksimivastuu rajoittuu kuitenkin määrään, joka vasta asiakkaan edellisten kolmen kuukauden aikana VOOLille yrityksen vastuun aiheuttaneesta tapahtumasta maksamaa määrää. VOOL vastaa yhdessäkään tapauksessa missään tapauksessa vastuussa menetetystä voitosta tai liiketoiminnan menetyksestä tai mistään välillisistä, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai rangaistuksenluonteisista vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen.

9.3. Osapuolet eivät ole vastuussa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa rikkomisesta tai täyttämättä jättämisestä, jos sen syynä on ollut ylivoimainen este. Jos ylivoimaisen esteen vaikutus on tilapäinen, on sopimuksen noudattamatta jättäminen perusteltua vain siltä ajalta, jolloin ylivoimainen este on estänyt velvoitteiden täyttämisen. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan odottamattomat tapahtumat, joiden velvollisuuksiaan laiminlyönyt osapuoli ei ole pystynyt ennakoimaan eikä estämään ja sitä ei ole voitu häneltä kohtuuden periaatteiden nojalla odottaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan, mm. mutta ei ainoastaan vakavat luonnonilmiöt, sota, mellakka, terroristiset teot, epidemiat, pandemiat, viranomaisten (mm. valtion tai paikallisten virastojen edustajien) toiminta ja muut osapuolista riippumattomat olosuhteet (mm. lakko, tietokonejärjestelmän laaja toimintahäiriö, viestintäkaapeleiden vaurio tai sähkökatkos, palvelunestohyökkäys).

9.4. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen loppukäyttäjien VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin käytöstä, mukaan lukien ja ilman rajoituksia loppukäyttäjän luvaton toiminta ja mikä tahansa loppukäyttäjän toiminta, joka katsotaan lainrikkomukseksi tai asiakkaaseen sovellettavien tämän sopimuksen vaatimusten laiminlyömisen.

10. Vapautus ja korvausvelvollisuus

10.1. Asiakas hyvittää, puolustaa ja vapauttaa VOOLin syytteistä kaikkien kolmansien osapuolten vaatimusten, vastuiden, kanteiden, oikeuskäsittelyiden ja/tai kulujen, mm. asianajopalkkioiden osalta, jotka johtuvat asiakkaan oletetusta tai todellisesta VOOL-hallintaportaalin, VOOL-rekisterinpitäjän ja MultiPhaserin käytöstä, väärinkäytöstä tai käyttämättä jättämisestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, (a) käyttäjien tai asiakkaan työntekijöiden tai Asiakkaan omien asiakkaiden; b) tietotapahtumista johtuvat vaatimukset; (c) tekijänoikeuden, tavaramerkin, liikesalaisuuden tai yksityisyyttä tai luottamuksellisuutta koskevan oikeuden VOOL-hallintaportaaliin asiakkaan tilin kautta ladatulla kirjallisella materiaalilla, kuvilla, logoilla tai muulla sisällöllä rikkomiseen tai laiminlyömiseen liittyvät vaatimukset, mukaan lukien asiakastiedot ilman rajoituksia; ja (d) vaatimukset, jotka liittyvät siihen, että VOOL-hallintaportaalin käyttö asiakkaan tilin kautta, mm. loppukäyttäjien toimesta, häiritsee, herjaa tai huijaa kolmatta osapuolta tai rikkoo mitä tahansa lakia tai sähköisen mainonnan rajoitusta.

11. Voimassaolo ja irtisanominen

11.1. VOOL-hallintaportaali on käytettävissä tilaussuunnitelmassa määritetyn sopimuskauden aikana.

11.2. Jos sopimus on solmittu toistaiseksi voimassa olevana, on jommallakummalla osapuolella oikeus irtisanoa sopimus, ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle 2 (kahden) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisen toistamisen mahdollistavassa muodossa.

11.3. Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen ilman irtisanomisajan noudattamista, jos:

11.3.1. on toimitettu hakemus toisen osapuolen konkurssi- tai selvitystilamenettelyn aloittamiseksi tai toinen osapuoli on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan;

11.3.2. toinen osapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomiseen;

11.4. toinen osapuoli on rikkonut sopimusta eikä korjaa rikkomusta 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa tai kieltäytyy korjaamasta rikkomusta.

11.5. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta osapuolia sopimuksesta johtuvista hoitamattomien velvollisuuksien hoitamisesta eikä vaikuta sopimuksen rikkomisesta johtuviin osapuolen oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin.

12. Muut säädökset

12.1. Asiakkaan ja VOOLlin väliseen sopimukseen sekä VOOLin hallintaportaaliin, VOOL-ohjauslaitteeseen ja MultiPhaseriin pääsyn tai niiden käytön sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä, paitsi lainvalintasääntöjä. Kaikki sopimuksesta tai VOOL-hallintaportaalin, VOOL-ohjauslaitteen ja MultiPhaserin käytöstä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, ratkaistaan erimielisyys lopullisesti Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti Harjun käräjäoikeudessa Tallinnassa.

12.2. Asiakas ei saa luovuttaa tai delegoida mitään sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman VOOLin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ja mikä tahansa asiakkaan ilma valtuuksia antama luovutus tai delegointi on mitätön.

12.3. Kaikki sopimuksen säädökset, joiden niiden sisällön vuoksi tulisi olla voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen, mm. ja ilman rajoituksia omistusoikeuteen liittyvät säädökset, salassapitovelvollisuudet, takuun vastuuvapautuslausekkeet, korvaukset ja vastuun rajoitukset jäävät voimaan.

12.4. VOOL on yhteydessä Asiakkaaseen sähköisten kanavien ja asiakkaan ilmoittaman yhteyshenkilön ja/tai sähköpostiosoitteen kautta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan VOOLille viipymättä hänen antamien yhteystietojen muuttumisesta.

12.5. Jos jokin sopimuksen säädös osoittautuu mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden säädösten voimassaoloon. Jos VOOL ei noudata jotakin sopimuksen säädöstä, sitä ei pidetä VOOLin luopumisena oikeudesta panna toimeen tällainen säädös.

13. Yleisten ehtojen muutokset

13.1. VOOL pidättää oikeuden näiden yleisten ehtojen oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttamiseen ja päivittää näitä yleisiä ehtoja tällaisten muutosten yhteydessä. VOOL ilmoittaa vähäisistä yleisiin ehtoihin tehdyistä muutoksista asiakkaalle sähköpostitse viimeistään 30 kalenteripäivää ennen muutoksen voimaan astumista. Olennaisten muutosten tekeminen edellyttää osapuolten välisten neuvottelujen järjestämistä. Epäselvyyden välttämiseen mainittakoon, että VOOL-hallintaportaalin toimivuuteen liittyvien muutosten ei katsota olevan olennaisten muutosten.

13.2. VOOL pidättää oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin VOOL-hallintaportaalin (tai sen minkä tahansa osan) muokkaamiseen tai väliaikaisesti keskeyttämiseen palvelusopimuksen sovellettavien säädösten mukaisesti.

Liity uutiskirjeeseen

2024 © MultiCharge OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EU funding
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen nro 190136402 kautta. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjottajan näkemyksiä ja Euroopan unioni ei vastaa siitä, miten sen sisältämiä tietoja käytetään.